GGM Faculty Directory - W

all a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

matt welch
Professor, Molecular and Cell Biology
Host-pathogen interactions, esp. how pathogens exploit the host...
Mary C. Wildermuth, Associate Professor
Associate Professor, Plant & Microbial Biology
Plant-Microbe Interactions
510.643.4862